Cele i Programy MENiS

CELE i PROGRAMY MENiS

Przedszkole realizuje cele i zadania:

określone Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (tekst jednolity Dz.U. 2020r., poz.910)
podstawy programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i obowiązującej od roku 2017.

Realizuje następujące programy wychowania przedszkolnego:

Program edukacji przedszkolnej wspomagającej aktywności dzieci – "Nasze Przedszkole", wyd. MAC
Program nauczania języka angielskiego – kurs dla przedszkoli Joanna Zarańska, Magdalena Appel, Wydawnictwo MacMillan Polska

Program nauczania religii – wydawnictwo:

Komisja Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, predyspozycjami i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.