Regulamin

REGULAMIN

Podstawa prawna:

Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1959r.
Konwencja o Prawach Dziecka:

Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznana dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości, a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu.

Prawa i obowiązki przedszkolaka:

Przedszkolak ma prawo :
• Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego
• Mieć i wyrażać swoje zdanie
• Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje
• Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
• Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
• Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw
• Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować
• Do indywidualnego tempa rozwoju
• Popełniać błędy i zmieniać zdanie
• Odnosić sukcesy
• Do swojej prywatności, samotności i niezależności
• Do nienaruszalności cielesnej
• Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
• Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
• Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego
• Znać swoje prawa i korzystać z nich
Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie drugiej osobie.
Przedszkolak ma obowiązek :
• Informować nauczyciela o swoich problemach
• Stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych – proszę, dziękuję, przepraszam
• Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i kolegów
• Respektować polecenia nauczyciela
• Dbać o książki i zabawki
• Utrzymywać porządek wokół siebie, sprzątać zabawki po skończonej zabawie
• Nie przeszkadzać innym w zabawie
• Dbać o swój wygląd
• Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom
• Szanować godność i wolność drugiego człowieka