Regulamin

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA
Podstawa prawna
- Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1959r.
- Konwencja o Prawach Dziecka:

Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznana dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości, a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu.

Przedszkolak ma prawo :


•    Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego
•    Mieć i wyrażać swoje zdanie
•    Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje
•    Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
•    Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
•    Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw
•    Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować
•    Do indywidualnego tempa rozwoju
•    Popełniać błędy i zmieniać zdanie
•    Odnosić sukcesy
•    Do swojej prywatności, samotności i niezależności
•    Do nienaruszalności cielesnej
•    Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
•    Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
•    Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego
•    Znać swoje prawa i korzystać z nich

Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka przedszkolego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie drugiej osobie.

Przedszkolak ma obowiązek :


•    Informować nauczyciela o swoich problemach
•    Stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych – proszę, dziękuję, przepraszam
•    Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i kolegów
•    Respektować polecenia nauczyciela
•    Dbać o książki i zabawki
•    Utrzymywać porządek wokół siebie, sprzątać zabawki po skończonej zabawie
•    Nie przeszkadzać innym w zabawie
•    Dbać o swój wygląd
•    Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom
•    Szanować godność i wolność drugiego człowieka