Regulamin rekrutacji

REGULAMIN
REKRUTACJI DZIECI DO PROJEKTU
„Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice”


Umowa  WND-POKL.09.01.01-10-120/14 zwanego dalej projektem, współfinansowanego przez Unię europejską ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej „programu operacyjnego Kapitał Ludzki


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów Szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.
232).
3. Statut Przedszkola Niepublicznego „Czarodziejska Akademia” w Pabianicach.

Rekrutacja ma na celu zapewnienie jawności i sformalizowanie procesu naboru dzieci do grupy przedszkolnej Projektu pn. „Czarodziejska Akademia – projekt zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.
Grupy przedszkolne zostaną utworzone w Przedszkolu Niepublicznym „Czarodziejska Akademia” w Pabianicach, które zapewnia obsługę organizacyjną, kadrową i finansową.

I. Tok postępowania rekrutacyjnego
§ 1
1. Przebieg rekrutacji dziewczynek/chłopców do grup przedszkolnych Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” obejmuje:
a) Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu;
b) Przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka”;
c) Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
d) Wywieszenie list dziewczynek/chłopców przyjętych do grup przedszkolnych objętych wsparciem w ramach w/w projektu na tablicy informacyjnej w przedszkolu Niepublicznym „Czarodziejska Akademia”.

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego
§ 2
1. W roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 zostaną utworzone grupy przedszkolne dla 42 dzieci w wieku 2,5-3 lat.
2. Pierwszeństwo przyjęcia do grup przedszkolnych Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” mają:
a) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,
b) dzieci z rodzin gdzie obojga rodziców pracuje zawodowo, w tym z rodzin rolniczych,
c) dzieci, które nie uczestniczyły wcześniej w edukacji przedszkolnej,
d) dzieci zamieszkujące gminę Pabianice,
e) dzieci posiadające orzeczenie wady wymowy lub orzeczenie niepełnosprawności,
f) dzieci z rodzin wykazujących najniższy dochód przypadający na jednego członka rodziny.

3. W celu zapobiegania zmniejszenia liczby dzieci zaangażowanych w Projekt „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc w gminie Pabianice”, zostanie sporządzona lista rezerwowa dzieci.

4. Rekrutacja dzieci do grup przedszkolnych Projektu na rok szkolny  2013/2014 zostanie przeprowadzona w sierpniu 2013 r.
a) Rodzice/prawni opiekunowie składają „Kartę zgłoszenia dziecka” do Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” w sekretariacie w Przedszkolu Niepublicznym „Czarodziejska Akademia” w Pabianicach, ul. Moniuszki 146 .
b)o przyjęciu dziecka do grupy przedszkolnej Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu:
- o liczbę miejsc organizacyjnych w grupie przedszkolnej,
- uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie.

5. W przypadku większej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 
6. Komisja rekrutacyjna zobowiązana jest prowadzić stosowną dokumentację swojej działalności

7. O przyjęciu do projektu rodzice/prawni opiekunowie zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych do grupy przedszkolnej na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Niepublicznym „Czarodziejska Akademia” w Pabianicach, ul. Moniuszki 146. Rodzice dzieci przyjętych będą zobowiązani podpisać niezbędne dokumenty dotyczące przystąpienia do Projektu m.in.
a) umowa cywilno-prawna o świadczenie usług oświatowych;
b) „Deklaracja uczestnika projektu”
c) „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”
d) „Oświadczenie Uczestnika Projektu”.

8. W przypadku rezygnacji uczestnika Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” w trakcie realizacji projektu, na jego miejsce będzie przyjmowane kolejne dziecko z listy rezerwowej stanowiącej załącznik do protokołu.

III. Skład Komisji Rekrutacyjnej
§ 3
1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
a) dyrektor menager Przedszkola Niepublicznego „Czarodziejska Akademia” jako
przewodniczący Komisji;
b) zastępca dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Czarodziejska Akademia”;
c) 2 nauczycieli Przedszkola Niepublicznego „Czarodziejska Akademia”.

IV. Zasady ogłaszania rekrutacji
§ 4
Podstawową rekrutację ogłasza koordynator Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” poprzez umieszczenie informacji w:
a) prasie lokalnej „Życie Pabianic” oraz „Nowe Życie Pabianic”;
b) strona internetowa Przedszkola Niepublicznego „Czarodziejska Akademia” www.czarodziejskaakademia.pl;
c) tablica ogłoszeń Przedszkola Niepublicznego „Czarodziejska Akademia”.

V. Dokumenty dotyczące rekrutacji
§ 5
1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:
a) „Karta zgłoszenia dziecka do grupy przedszkolnej”
b) Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie którejś z przesłanek wymienionej w § 2 ust. 2.

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:
a) Imienne wykazy zgłoszonych dzieci wg roczników

b) Karty zgłoszenia dziecka do grupy przedszkolnej Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice” oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną.
     
3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
a) listy dzieci przyjętych do grupy przedszkolnej Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice”;
b) listę dzieci nieprzyjętych do grupy przedszkolnej Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice”.

VI. Zadania kierownika i opiekunów merytorycznych projektu
§ 6
1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:
a) Wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji;
b) Wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
c) Wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
d) Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- datę urodzenia dziecka,
- miejsce zamieszkania dziecka,
- wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.
 
2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.

3. Wywieszanie list dzieci zakwalifikowanych do grupy przedszkolnej Projektu „Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice”.