Ogłaszamy konkurs ofert na zakup wyposażenia sali oraz usługi cateringowe

Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia"

w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Poddziałanie 9.1.1. "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej"

pn.: "Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice"

ogłasza konkurs ofertowy dla firm zajmujących się:

 


1. Zamawiający Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia" zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Usługi cateringowe (CPV 55520000-1 usługi dostarczania posiłków) na potrzeby Projektu pn. "Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbe miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

2. Przedmiotem zapytania o cenę jest :

Całodzienne wyżywienie dla dzieci ( śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek dwa razy w tygodniu)

3. Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 30.06.2015r.

4. Okres gwarancji – 22 miesiące

5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej – sekretariat Przedszkola Niepublicznego "Czarodziejska Akademia" w Pabianicach, ul. Moniuszki 146

6. Warunki płatności – przelew 14 dni po wystawieniu faktury

7. Zamawiający zleca składanie ofert w polskich złotych

8. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami – menadzer Projektu , tel. 606 30 44 71

9. Kryteria oceny ofert:

Wartość brutto oferty (max. 100%)

UWAGA!!!!

KONKURS OFERT DOTYCZĄCY WYŻYWIENIA CAŁODZIENNEGO DZIECI ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY – Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia" wyłoniło dnia 31.08.2013r. wykonawcę w ramach zapytania ofertowego z dnia 2.07.2013 r dotyczącego usług cateringowych. Wyłonionym wykonawcą okazała się firma "Bar Agama" z Pabianic


1. Zamawiający przedszkole Niepubliczne 'Czarodziejska Akademia" zaprasza do składania oferty cenowej na;

Wyposażenie sal w meble oraz pomoce dydaktyczne ( CPV  37.52.00.00, 39.16.21.00, 39.16.10.00) na potrzeby projektu "Czarodziejska Akademia – program zwiększajacy liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

2. Przedmiot zamówienia;

Wyposażenie sal (regały, szafki) oraz pomoce dydaktyczne i zabawki (zgodnie z załączeniem)

3. Termin realizacji zamówienia – od realizacji zamówienia do 31.08.2013 r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej – sekretariat Przedszkola Niepublicznego "Czarodziejska Akademia" w Pabianicach, ul. Moniuszki 146 do dnia 16.07.2013r.

5. Warunki płatności – przelew 14 dni od wystawienia rachunku/faktury

6. Zamawiający zleca składanie ofert w polskich złotych

7. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami – menadzer projektu, 606 30 44 71

8. Kryteria oceny ofert:

- wartość brutto oferty

UWAGA!!! Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia" wyłoniło firmę zajmującą się wyposażeniem sal oraz pomocami dydaktycznymi w dniu 15.07.2013 w ramach zapytania ofertowego z dnia 2.07.2013r. Firmą, która dostarczy sprzęt dydaktyczny oraz wyposazenie sal, jest firma "Moje Bambino" z Łodzi

 

1.Zamawiający: Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia" zaprasza do składania oferty cenowej na:

           Zakup wraz z dostawą komputera wraz z tablicą interaktywną z podstawą mocującą na potrzeby projektu nr WND-POKL.09.01.01-10-080/12 pn. "Czarodziejska Akademia – program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą komputera, tablicy interaktywnej warz z podstawą mocującą

3. Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.08.2013r.

4. okres gwarancji – 24 miesiące

5. Miejsce i termin składania ofert cenowych – Sekretariat Przedszkola Niepublicznego "Czarodziejska Akademia" w Pabianicach, ul.Moniuszki 146 do dnia 27.08.2013 godz.10.00 (osobiście w siedzibie zamawiającego lub e-mail: przedszkole@czarodziejskaakademia.pl)

6. Warunki płatności – przelew 14 dni, po wystawieniu rachunku

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – specjalista ds. zamówień – Pani Karolina Jasińska, tel. 606 30 44 71

8. Kryteria oceny ofert – cana 100%

 

UWAGA!!! Konkurs ofert ogloszony 02.07.2013r. został rozstrzygnięty! Umowa na zakup sprzętu elektronicznego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – firmą Rekmar została podpisana w dniu rozstrzygnięcia konkursu ofert, czyli 31.08.2013r.